Algemene verkoopvoorwaarden

 

Wij raden u aan om deze algemene voorwaarden grondig door te nemen.

Samen met de juridische kennisgeving regelen deze algemene voorwaarden onze onderlinge relatie met betrekking tot deze website en uw productaankopen via deze website. Indien u vragen over deze algemene voorwaarden hebt of niet met deze algemene voorwaarden akkoord gaat, kunt u voorafgaand aan het verdere gebruik van de website contact opnemen met onze klachtendienst door een schrijven te richten aan: QUALIAS SCRL, Aankoopcentrale, Haachtsesteenweg 579, 1031 Schaarbeek of een e-mail te sturen naar: info@qualias.be.

De overeenkomst

a. Om producten bij ons te mogen kopen, moet u minstens 18 jaar oud zijn en over een domicilie in België beschikken.

b. Elke koopovereenkomst die via deze website wordt aangegaan, wordt afgesloten met QUALIAS SCRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op Rue Edouard Dinot, 32 te 5590 Ciney.

c. Op het einde van de bestelprocedure wordt u gevraagd om de juistheid van de bestelling te bevestigen. In geval van een onjuiste bestelling kunt u deze opnieuw bekijken en vergissingen aanpassen voordat u uw bestelling bevestigt en definitief doorstuurt. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw bestelling juist is. Op het moment van de bestelling moet het volledige bedrag worden betaald. U kunt uitsluitend betalen met Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact-Mistercash en PayPal. Na ontvangst van de betaling sturen wij u via e-mail een bevestiging van de al dan niet aanvaarde bestelling naar het e-mailadres dat u aan ons hebt bezorgd. In deze e-mail vindt u uw naam, de bestelde producten en het totaalbedrag terug. Wanneer wij uw bestelling aanvaarden, wordt er een koopovereenkomst tussen beide partijen aangegaan waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

d. Indien de door u bestelde producten niet meer beschikbaar zijn, hebben wij de mogelijkheid om u vervangende producten van vergelijkbare kwaliteit voor te stellen. In dat geval nemen wij contact met u op en vragen wij u of wij de bestelling mogen uitvoeren. Indien u hiermee akkoord gaat, herinneren wij u eraan dat wij de producten alleen mogen leveren indien wij bevestigen dat wij uw bestelling hebben aanvaard.

e. De prijzen voor de producten zoals vermeld op de website zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. De volledige betaling moet op het moment van de bestelling gebeuren en wordt verwerkt door Ogone. Indien wij uw bestelling, voor om het even welke reden, niet kunnen aanvaarden, betalen wij het bedrag dat u reeds voor de bestelling hebt betaald, aan u terug. Wij gaan pas over tot de verzending van de producten wanneer de volledige betaling is ontvangen. Indien de bestelde producten niet meer beschikbaar zijn, zullen wij u binnen de 30 dagen terugbetalen.

f. Bij een bestelling bedragen de leveringskosten voor een levering in België 6 euro. Voor elke bestelling voor een bedrag hoger dan 69 euro is de levering gratis.

 Levering

a. QUALIAS verstuurt de door u bestelde producten naar de naam en het adres die/dat u tijdens uw bestelling hebt doorgegeven.

b. De levering volgt zo spoedig mogelijk na aanvaarding van uw bestelling en, in elk geval, uiterlijk 30 dagen na de aanvaarding van uw bestelling. Alle levertermijnen die op de website worden vermeld, zijn een inschatting op basis van de beschikbaarheid van de producten, een normale verwerking en de diensten van het bedrijf dat instaat voor de levering, namelijk bpost. 

c. U wordt eigenaar van alle bestelde producten van zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen en u de producten hebt ontvangen.

Procedure voor terugzending

a. Indien u een gebruiker bent (wanneer u de producten niet voor professionele doeleinden koopt of indien u een particulier bent), hebt u het recht om de producten aan ons terug te zenden en een terugbetaling te vragen mits naleving van de volgende voorwaarden.

b. Indien u, na ontvangst van de producten, wilt afzien van uw bestelling, mag u de producten niet openen. U dient ons binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de producten hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake verkoop op afstand (wet van 6 april 2010) heeft de klant het recht om af te zien van de aankoop zonder kosten of vermelding van reden. De klant heeft een termijn van 14 kalenderdagen na de ontvangst om de bestelde producten terug te zenden naar QUALIAS SCRL voor omruiling of terugbetaling. Om recht te hebben op een omruiling of terugbetaling moet de klant, op eigen kosten en verantwoordelijkheid, de nieuwe producten (met leveringsbon) in de originele verpakking, volledig intact en met alle eventuele accessoires terugzenden naar het volgende adres: CEWALOR-QUALIAS, Rue des Fauldeurs 1, 6530 Thuin

c. Indien u beslist om de producten overeenkomstig punt (a) terug te zenden, dient u de producten – op eigen kosten en verantwoordelijkheid – terug te sturen in de staat waarin u de producten hebt ontvangen.

d. Alle schriftelijke communicatie moet worden gericht aan: QUALIAS SCRL, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel.

Zodra u QUALIAS ervan op de hoogte hebt gebracht dat u uw aankopen wilt terugzenden, zal QUALIAS het betaalde bedrag zo snel mogelijk terugstorten op uw rekening. Deze terugbetaling gebeurt uiterlijk binnen de 30 dagen na uw bestelling OP VOORWAARDE DAT de betreffende producten die u binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst door ons naar CEWALOR (QUALIAS) hebt teruggezonden, zich in dezelfde staat bevinden als deze waarin ze aan u werden geleverd.

Aansprakelijkheid bij beschadigde of defecte producten

a. Bij ontvangst dient u de producten te controleren op gebreken of beschadigingen. Indien u een gebrek of beschadiging vaststelt, moet u ons hiervan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 5 dagen na ontvangst op de hoogte brengen zodat wij kunnen overgaan tot een terugzending op onze kosten. Indien blijkt dat de producten al voor de levering beschadigd waren of gebreken vertoonden, zullen wij ze vervangen of aan u terugbetalen.

Punten b en c zijn niet van toepassing indien u de producten voor professionele doeleinden hebt gekocht.

b. Deze algemene voorwaarden sluiten onze (eventuele) aansprakelijkheid jegens u niet uit in geval van: persoonlijk letsel of overlijden ten gevolge van onze nalatigheid, fraude, elke omstandigheid waarin de (poging tot) ontheffing van onze aansprakelijkheid niet wettig is, ernstige nalatigheid of opzettelijke fout.

c. Wij dragen geen aansprakelijkheid jegens u voor eventuele schade die u oploopt ten gevolge van een schending van de onderhavige algemene voorwaarden door ons. Wij dragen geen aansprakelijkheid jegens u voor eventuele schade die u mogelijk oploopt en die absoluut niet te voorzien was ten gevolge van het niet naleven van de onderhavige algemene voorwaarden. Onze aansprakelijkheid jegens u omvat geenszins eventueel exploitatieverlies waaronder (maar niet beperkt tot) gegevensverlies, winstderving of een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten.

d. Indien u producten voor professionele doeleinden koopt, beperken onze verplichtingen jegens u zich tot de verplichtingen bepaald in de bovenstaande paragraaf overeenkomstig de bedoelde interpretatie.

Derden

Geen enkel onderdeel van de onderhavige koopovereenkomst geeft aanleiding tot uitvoerbare rechten voor personen die niet bij deze overeenkomst zijn betrokken.

Overmacht

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de niet-levering of de laattijdige levering van producten die u hebt besteld, of voor eventuele beschadigingen of gebreken aan de geleverde producten die zijn veroorzaakt door eender welke gebeurtenis of omstandigheid waarover wij geen redelijke controle hebben.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is (inclusief alle bepalingen waarin QUALIAS haar aansprakelijkheid jegens u uitsluit), heeft dit geen invloed op het uitvoerende karakter van alle andere bepalingen in deze overeenkomst.

Klachten

QUALIAS heeft een procedure opgesteld voor de verwerking van klachten. Deze procedure zal worden toegepast om geschillen trachten op te lossen van zodra deze zich voordoen. In geval van een klacht kunt u contact opnemen met onze klantendienst op het volgende adres: QUALIAS SCRL, Aankoopcentrale, Haachtsesteenweg 579, 1031 Schaarbeek of een e-mail te sturen naar: info@qualias.be.

Volledigheid van de overeenkomst

Deze algemene voorwaarden alsook de huidige prijzen op de website van Qualias, de productomschrijvingen, de leveringsgegevens en de contactgegevens van QUALIAS maken deel uit van de volledige overeenkomst met betrekking tot de levering van producten door QUALIAS. De huidige algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk en middels een handtekening van een directeur van QUALIAS worden gewijzigd.

Diverse inlichtingen

Wij bewaren geen kopie van uw bestelling die u achteraf kunt betwisten. Wij raden u dus aan om de e-mail waarin wij uw bestelling bevestigen, bij te houden en af te drukken alsook om deze algemene voorwaarden goed te bewaren. U kunt de algemene voorwaarden ook op uw computer opslaan via de functie 'Opslaan als' in het bestandsmenu van MS Internet Explorer (of een vergelijkbare functie in andere browserapplicaties).

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

a. De totstandkoming, het bestaan, de opstelling, het gebruik, de geldigheid en eender welke aspecten van de huidige algemene voorwaarden en van alle andere bepalingen van de huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

b. De overeenkomst, op basis van onze aanbieding en onze aanvaarding van uw bestelling, wordt aangegaan met onze maatschappelijke zetel. Uitsluitend de rechtbanken van Namen zijn bevoegd voor mogelijke geschillen tussen beide partijen. 

We gebruiken cookies om informatie op te slaan zodat we uw ervaring op onze website kunnen verbeteren. Lees onze Disclaimer voor meer informatie.
x